Функционална структура

инж. Илиян Илиев - Управител

инж. Илиян Илиев - Председател на ССЛСБ, управител и метролог на PT провайдър ССЛСБ. По образование техник-геодезист със специалност Геодезия фотограметрия и картография от Техникум по строителство гр. В.Търново, инженер - химик със специалност технология на полимерите от ВХТИ „ Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Допълнителни курсове и квалификация: Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране, Качество лабораторни изпитвания и измервания, Одит на системи за управление на качеството – Вътрешен одитор от Съюз на специалистите по качество в България. Повече инфомация за г-н Илиев.

инж. Валентин Беловски - Мениджър по качеството

инж. Валентин Беловски - Ръководител на Пътностроителна изпитвателна лаборатория „ВИАЛАБ” при „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян и организационен секретар на ССЛСБ. Завършил Природоматематическа гимназия „Васил Левски”- град Смолян със специалност биология с английски език, Химикотехнологичен и металургичен университет, град София със специалност Индустриален мениджмънт. Повече информация за г-н Беловски.

Доц. д-р инж. Иван Ростовки - Инженер по материалите

Доц. д-р инж. Иван Ростовски - преподавател в катедра Строителни материали и изолации на УАСГ и член на ССЛСБ.Завършил строителен техникум “Христо Ботев” - гр.София, специалност “Строителство и архитектура” 1990г., ВИАС 1995г., със специалност “Промишлено и гражданско строителство” и редовна докторантура 1997 – 2001 г. – към катедра “Строителни материали и изолации”, тема на дисертацията “Свойства на бетон, излят под вода”. Повече информация за г-н Ростовски.

инж. Стоян Минев - Експерт събиране и кодиране на данни

Инж. Стоян Минев - Водещ одитор при НСЛИ “Инфраструктура” ЕООД и член на ССЛСБ. До 2006г. Специалист сектор “Стомани” и сектор “Бетони” при “Пътинвестинженеринг” АД. По образование строителен инженер по пътно строителство от УАСГ. Преминал курс за вътрешен одитор на системи по качеството БДС EN ISO 17025. Повече информация за г-н Минев.

доц. д-р инж. Любомир Бракалов - Технически експерт

Доц. д-р инж. Любомир Борисов Бракалов – Ръководител направление осигуряване на качеството в Химикотехнологичен и металургичен университет - град София, където е завършил своето образование и е продължил професионално си развитие. Член е на „Съюз на учените в България”, „Съюз на химиците в България”, ТКА „Лаборатории за изпитване” и Съвета по акредитация при Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” и др. Има множество патенти и авторски свидетелства, научни разработки и цитати в списания. Повече информация за г-н Бракалов.