PT провайдер ССЛСБ

ILC програми

Interlaboratory Technical Project MC 06/2018 (Ongoing) / Междулабораторен Технически Проект МС 06/2018 (Активен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Hardened concrete / Втвърден бетон EN 12390-3:2009 Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of test specimens. Compressive strength /ua/ 01.06.2018 17.09.2018 04.01.2019
БДС EN 12390-3:2009 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела. Якост на натиск /ua/
EN 12390-7:2009 Testing hardened concrete – Part 7: Density of hardened concrete. Density of hardened concrete /ua/
БДС EN 12390-7:2009 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон. Плътност /ua/
(Construction) Soils / Строителни почви EN 13286-2:2010, clause 7.1 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content – Proctor compaction. Laboratory reference density and water content – Proctor compaction /ua/
БДС EN 13286-2:2011, т. 7.1 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor. Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/
EN ISO 17892-3:2015 Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 3: Determination of particle density (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15). Particle density /ua/
БДС EN ISO 17892-3:2016 Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15). Плътност на частиците /ua/
EN ISO 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014). Water content /ua/
БДС EN ISO 17892-1:2015 Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014). Съдържание на вода /ua/

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared in case nothing else is stated in the instruction form QF 4.4-5.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 05/2018 (Ongoing, Limited up to 25 participants)

Test subject

Code of the standard Name of the standard Tested parameters * Beginning of the project * * Acceptance of applications till * * * End of the project
Asphalt /bituminous/ mixtures

(This is an extra PT scheme requested by the CABs and there is a limit on the number of participants, no more than 25 participants)

EN 12697-6:2012, Procedure В Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens. Bulk density /ua/ 14.05.2018 01.06.2018 16.08.2018
EN 12697-5:2009, Procedure А Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 5: Determination of the maximum density. Maximum density /ua/
EN 12697-8:2003, clause 4 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens. Air voids content /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test. Stability /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test. Flow /ua/
EN 12697-1:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 1: Soluble binder content. Soluble binder content /ua/
EN 12697-2:2015 Bituminous mixtures – Test methods – Part 2: Determination of particle size distribution. Particle size distribution /ua/
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 05/2018;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 05/2018;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Interlaboratory Technical Project MC 01/2018 (Ongoing) / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2018 (Активен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Aggregates (coarse-grained) / Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) EN 1097-2:2010 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. Resistance to fragmentation (method Los Angelos) /ua/ 25.01.2018 23.03.2018 02.07.2018
БДС EN 1097-2:2010 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост). Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/
EN 1097-1:2011 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). Resistance to wear (micro-Deval coefficient) /ua/
БДС EN 1097-1:2011 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на износване (micro-Deval). Съпротивление на износване – коефициент „микро-Девал“ /ua/
EN 933-3:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 3: Determination of particle shape – Flakiness index. Flakiness index /ua/
БДС EN 933-3:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. Индекс за плоски зърна /ua/
EN 933-4:2008 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 4: Determination of particle shape – Shape index. Shape index /ua/
БДС EN 933-4:2008 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. Коефициент на формата /ua/
EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 3: Determination of loose bulk density and voids. Loose bulk density /ua/
БДС EN 1097-3:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. Насипна обемна плътност /ua/
EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption. Particle density, (ρа) /ua/
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Плътност на зърната, (ρа) /ua/
EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption. Water absorption, (WA24) /ua/
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
Bitumen and bitumen products – modified bitumen / Битум и битумни продукти – Полимермодифициран битум EN 1426:2015 Bitumen and bituminous binders – Determination of needle penetration. Needle penetration /ua/
БДС EN 1426:2015 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла. Пенетрация /ua/
EN 1427:2015 Bitumen and bituminous binders – Determination of the softening point – Ring and Ball method. Softening point – Ring and Ball method /ua/
БДС EN 1427:2015 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче. Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
EN 13398:2017 Bitumen and bituminous binders – Determination of the elastic recovery of modified bitumen. Elastic recovery /ua/
БДС EN 13398:2018 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на еластичното възстановяване на модифицирани битуми. Еластично възстановяване /ua/
EN 12593:2015 Bitumen and bituminous binders – Determination of the Fraass breaking point. Fraass breaking point /ua/
БДС EN 12593:2015 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass. Температура на счупване по Фраас /ua/
EN ISO 2592:2017 Petroleum and related products – Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method (ISO 2592:2017). Flash point /ua/
БДС EN ISO 2592:2017 Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017). Пламна температура /ua/
EN 15326:2007+A1:2009 Bitumen and bituminous binders – Measurement of density and specific gravity – Capillary-stoppered pyknometer method. Density /ua/
БДС EN 15326:2007+A1:2009 Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър. Плътност /ua/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2018;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2018;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in MC 01/2018;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for MC 01/2018;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared in case nothing else is stated in the instruction form QF 4.4-5.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 07/2017 (Completed) / Междулабораторен Технически Проект МС 07/2017 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Filler / Минерално брашно EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method. Particle size distribution /ua/ 01.07.2017 15.09.2017 30.12.2017
БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. Зърнометричен състав /ua/
EN 933-9:2009+A1:2013 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 9: Assessment of fines – Methylene blue test. Assessment of fines – Methylene blue test /ua/
БДС EN 933-9:2009+A1:2013 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо. Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/
EN 1097-7:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 7: Determination of the particle density of filler – Pyknometer method. Particle density of filler – Pyknometer method /ua/
БДС EN 1097-7:2008 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод. Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод /ua/
EN 1744-1:2009+A1:2012, clause 7 Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis. Water-soluble chloride salts /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. Съдържание на водоразтворими хлориди /ua/
EN 1744-1:2009+A1:2012, clause 12 Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis. Acid soluble sulfates /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 т. 12 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. Съдържание на киселинноразтворими сулфати /ua/
Concrete products – Concrete paving blocks / Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилки EN 1338:2003, Annex F Concrete paving blocks – Requirements and test methods. Tensile splitting strength /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс F Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. Якост на разцепване /ua/
EN 1338:2003, Annex F Concrete paving blocks – Requirements and test methods. Failure load /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс F Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Разрушаващо натоварване /ua/
EN 1338:2003, Annex E Concrete paving blocks – Requirements and test methods. Water absorption /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс Е Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Абсорбция на вода /ua/

 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2017;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в MC 07/2017;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in MC 07/2017;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for MC 07/2017;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared in case nothing else is stated in the instruction form QF 4.4-5.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 02/2017 (Completed) / Междулабораторен Технически Проект МС 02/2017 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Asphalt mixtures / Асфалтови смеси EN 12697-6:2012, Procedure В Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens. Bulk density /ua/ 16.01.2017 17.03.2017 30.07.2017
БДС EN 12697-6:2012, Процедура В Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела. Обемна плътност /ua/
EN 12697-5:2009, Procedure А Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 5: Determination of the maximum density. Maximum density /ua/
БДС EN 12697-5:2011, Процедура А Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност. Максимална плътност /ua/
EN 12697-8:2003, clause 4 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens. Air voids content /ua/
БДС EN 12697-8:2003, т. 4 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела. Съдържание на въздушни пори /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test. Stability /ua/
БДС EN 12697-34:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. Стабилитет (Устойчивост) /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test. Flow /ua/
БДС EN 12697-34:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. Протичане (Условна пластичност) /ua/
EN 12697-1:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 1: Soluble binder content. Soluble binder content /ua/
БДС EN 12697-1:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество Съдържание на разтворимо свързващо вещество /ua/
Cement / Цимент EN 196-1:2016 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength. Determination of strength /ua/
БДС EN 196-1:2016 Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. Определяне на якост /ua/
EN 196-3:2016 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness. Determination of setting times /ua/
БДС EN 196-3:2016 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. Определяне на време на свързване /ua/
EN 196-3:2016 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness. Determination of soundness /ua/
БДС EN 196-3:2016 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. Определяне на обемопостоянство /ua/
EN 196-3:2016 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness. Standard consistency /ua/
БДС EN 196-3:2016 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. Стандартна консистенция /ua/

 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 02/2017;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 02/2017;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 02/2017;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 02/2017;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 01/2017 (Completed. Limited up to 11 participants) / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2017 (Приключен, Ограничение до 11 участника)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Aggregates (coarse-grained) / Добавъчни (скални, едрозърнести) материали / (Only for Lithuania, Belgium and Bulgaria / Само за Литва, Белгия и България) EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption. Particle density, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/ 09.01.2017 20.01.2017 31.03.2017
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption. Water absorption, (WA24) /ua/
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method. Particle size distribution /ua/
БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. Зърнометричен състав /ua/
EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method. Percentage of fines passing the 63 μm sieve /ua/
БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
EN 933-3:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 3: Determination of particle shape – Flakiness index. Flakiness index /ua/
БДС EN 933-3:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. Индекс за плоски зърна /oa/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2017;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2017;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 01/2017;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 01/2017;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 07/2016 (Completed) Междулабораторен Технически Проект МС 07/2016 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Aggregates (coarse-grained) / Добавъчни (скални, едрозърнести) материали EN 1367-2:2009 Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 2: Magnesium sulfate test. Thermal and weathering properties of aggregates – Magnesium sulfate test /ua/ 01.07.2016 31.08.2016 31.12.2016
БДС EN 1367-2:2009 Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитване с магнезиев сулфат. Устойчивост на изветряване (Загуба на маса) при изпитване с магнезиев сулфат /ua/
EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method. Percentage of fines passing the 63 μm sieve /ua/
БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method. Particle size distribution /oa/
БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. Зърнометричен състав /oa/
Bitumen and bitumen products – Bituminous emulsion / Битум и битумни продукти – Битумна емулсия EN 1427:2015 Bitumen and bituminous binders – Determination of the softening point – Ring and Ball method. Softening point – Ring and Ball method /ua/
БДС EN 1427:2015 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче. Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
EN 12846-1:2011 Bitumen and bituminous binders – Determination of efflux time by the efflux viscometer – Part 1: Bituminous emulsions. Efflux time /viscosity/ /oa/
БДС EN 12846-1:2011 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсии Време на изтичане /вискозитет/ /oa/
EN 13074-1:2011 Bitumen and bituminous binders – Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders – Part 1: Recovery by evaporation. Recovery by evaporation /oa/
БДС EN 13074-1:2011 Битуми и битумни свързващи материали. Извличане на свързващия материал от битумни емулсии, разредени или пластифицирани битуми. Част 1: Извличане чрез изпарение. Остатък на свързващо вещество след изпарение /oa/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2016;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2016;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 07/2016;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 07/2016;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory Technical Project MC 01/2016 (Completed) Междулабораторен Технически Проект МС 01/2016 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Aggregates (coarse-grained) / Добавъчни (скални, едрозърнести) материали EN 1097-2:2010 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. Resistance to fragmentation (method Los Angelos) /ua/ 01.01.2016 29.02.2016 30.06.2016
БДС EN 1097-2:2010 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост). Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/
EN 933-3:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 3: Determination of particle shape – Flakiness index. Flakiness index /ua/
БДС EN 933-3:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. Индекс за плоски зърна /ua/
EN 933-4:2008 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 4: Determination of particle shape – Shape index. Shape index /ua/
БДС EN 933-4:2008 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. Коефициент на формата /ua/
EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 3: Determination of loose bulk density and voids. Loose bulk density /ua/
БДС EN 1097-3:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. Насипна обемна плътност /ua/
Soils / Почви строителни Приложение №16 / AASHTO T 89-13 МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №16 (only for Bulgaria)

/

Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils

Граница на протичане /ua/

/

Liquid Limit /ua/

Приложение №17 / AASHTO T 90-15 МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №17 (only for Bulgaria)

/

Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

Граница на източване /ua/

/

Plastic Limit /ua/

EN 933-8:2012+A1:2015 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 8: Assessment of fines – Sand equivalent test. Sand equivalent test /ua/
БДС EN 933-8:2012+A1:2015 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент. Пясъчен еквивалент /ua/
EN 1744-1:2009+A1:2012, clause 7 Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis. Chlorides content /oa/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. Съдържание на водоразтворими хлориди / хлорни йони /oa/
EN 1744-1:2009+A1:2012, clause 12 Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis. Sulfates content /oa/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 12 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. Съдържание на киселинноразтворими сулфати /oa/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 01/2016; (closed)
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 01/2016; (closed)

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications start.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory technical project MC 07/2015 (Completed) Междулабораторен технически проект МС 07/2015 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Filler / Минерално брашно EN 933-9:2009+A1:2013 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 9: Assessment of fines – Methylene blue test. Assessment of fines – Methylene blue test /ua/ 01.07.2015 21.08.2015 31.12.2015
БДС EN 933-9:2009+A1:2013 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо. Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/
EN 1097-7:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 7: Determination of the particle density of filler – Pyknometer method. Particle density of filler – Pyknometer method /ua/
БДС EN 1097-7:2008 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод. Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод /ua/
Cement / Цимент EN 196-1:2005 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength. Determination of strength /ua/
БДС EN 196-1:2006 Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. Определяне на якост /ua/
EN 196-3:2005+A1:2008 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness. Determination of setting times_/ua/_
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. Определяне на време на свързване_/ua/_
EN 196-3:2005+A1:2008 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness. Determination of soundness /ua/
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. Определяне на обемопостоянство_/ua/_
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2015;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2015;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 07/2015;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 07/2015;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications start.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory technical project MC 01/2015 (Completed) Междулабораторен технически проект МС 01/2015 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Hardened concrete – Cubes 150x150x150 mm / Втвърден бетон – Кубчета 150x150x150 mm EN 12390-3:2009 Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of test specimens. Compressive strength /ua/ 01.01.2015 28.02.2015 30.06.2015
БДС EN 12390-3:2009 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела. Якост на натиск /ua/
EN 12390-7:2009 Testing hardened concrete – Part 7: Density of hardened concrete. Density of hardened concrete /ua/
БДС EN 12390-7:2009 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон. Плътност_/ua/_
Bitumen and bituminous binders – Paving grade bitumen 50/70 / Битуми и битумни свързващи вещества – Бутим за пътни настилки тип 50/70 EN 1426:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of needle penetration. Needle penetration /ua/
БДС EN 1426:2007 Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрацията с игла. Пенетрация /ua/
EN 1427:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of the softening point – Ring and Ball method. Softening point – Ring and Ball method /ua/
БДС EN 1427:2007 Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче. Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2015;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2015;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 01/2015;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 01/2015;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications start.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory technical project MC 07/2014 (Completed) Междулабораторен технически проект МС 07/2014 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Aggregates for concrete / Добавъчен материал за бетон БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA :2008, т. НА.I.4 (Only for Bulgaria) Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008 – НА.I.4 – Метод за определяне на устойчивостта на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване. (Only for Bulgaria) Устойчивост на дробимост /ua/ (Only for Bulgaria) 01.07.2014 15.08.2014 30.11.2014
БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, т. НА.I.2 (Only for Bulgaria) Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008– НА.I.2 – Метод за определяне на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) в едрия добавъчен материал. (Only for Bulgaria) Съдържание на продълговати и плоски зърна /ua/ (Only for Bulgaria)
EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 3: Determination of loose bulk density and voids Loose bulk density, (ρb) /ua/
БДС EN 1097–3:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътността в насипно състояние и празнините. Насипна обемна плътност, (ρb) /ua/
EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption Particle density, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption Water absorption, (WA24) /ua/
БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
Soils / Строителни почви EN 13286-2:2010 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content – Proctor compaction Laboratory reference density and water content /ua/
БДС EN 13286-2:2011 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor. Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/
EN 933-8:2012 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 8: Assessment of fines – Sand equivalent test Sand equivalent test /ua/
БДС EN 933–8:2012 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 8: Оценка за финост. Пясъчен еквивалент. Пясъчен еквивалент /ua/
AASHTO T 90-00 (2008) Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils Plastic limit /ua/
AASHTO T 90-00 (2008) Стандартен метод на изпитване за определяне на границата на пластичност и показателя (индекса) на пластичност Граница на пластичност /ua/
AASHTO T 89-13 Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils Liquid limit /ua/
AASHTO T 89-13 Стандартен метод на изпитване за определяне границата на протичане на почви Граница на протичане /ua/
AASHTO T 90-00 (2008) Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils Plasticity index /ua/
AASHTO T 90-00 (2008) Стандартен метод на изпитване за определяне на границата на пластичност и показателя (индекса) на пластичност Показател (индекс) на пластичност /ua/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2014;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2014;
 • “Invitation for participation” (QF 4.4-3) in МС 07/2014;
 • “Application form” (QF 4.4-4) for МС 07/2014;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications start.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Interlaboratory technical project MC 12/2013 (Completed) Междулабораторен технически проект МС 12/2013 (Приключен)

Test subject / Обект на изпитване

Code of the standard / Код на стандарта Name of the standard / Наименование на стандарта Tested parameters / Изпитвани показатели * Beginning of the project / Начало на проекта * * Acceptance of applications till / Заявяване на участие до * * * End of the project / Край на проекта
Asphalt mixtures / Асфалтови смеси EN 12697-6:2012, Procedure В Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens Bulk density /ua/ 16.12.2013 15.03.2014 30.06.2014
БДС EN 12697-6:2012, Процедура В Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела. Обемна плътност /ua/
EN 12697-5:2009, Procedure А Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 5: Determination of the maximum density Maximum density /ua/
БДС EN 12697-5:2011, Процедура А Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност. Максимална плътност /ua/
EN 12697-8:2003, clause 4 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens Air voids content /ua/
БДС EN 12697-8:2003, т. 4 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела. Съдържание на въздушни пори /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test Stability /ua/
БДС EN 12697-34:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. Устойчивост (Стабилитет) /ua/
EN 12697-34:2012 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test Flow /ua/
БДС EN 12697-34:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. Условна пластичност (Протичане) /ua/
Concrete products – Concrete paving blocks / Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилки EN 1338:2003, Анекс F Concrete paving blocks – Requirements and test methods Tensile splitting strength /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс F Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Якост на разцепване /ua/
EN 1338:2003, Анекс E Concrete paving blocks – Requirements and test methods Water absorption /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс Е Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Абсорбция на вода /ua/
 • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 12/2013;
 • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 12/2013;

Legend:

* The date which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications start.

* * Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the “ILC” section on our webpage:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * The end of the relevant project means that this is the deadline for the report to be prepared.

/ua/ Under accredtitation (covered by the scope of accreditation)

/оа/ Out of accreditation (not covered by the scope of accreditation)

Note : All participants will receive further instructions for the process of implementing the relevant PT scheme. The minimum number of participants for a parameter to be included in the relevant PT scheme is 5.

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

* * Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница:

http://www.ptprovider.sslsb.org/

* * * Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада.

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка : Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.